fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Veranda XL Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Veranda XL: verkoper, gevestigd aan Constructieweg 39-6 te ( Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69571333.

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie Veranda XL producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Veranda XL diensten verricht, dan wel met wie Veranda XL een overeenkomst aangaat of met wie Veranda XL in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of overeenkomst van opdracht die tussen Veranda XL en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Veranda XL en Koper en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Veranda XL en Koper zullen worden gesloten.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij Veranda XL dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Koper en Veranda XL zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle offertes Veranda XL zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld. Veranda XL is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden.

3.2. De offertes van Veranda XL zijn geldig gedurende een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven.

3.3. (Ook) indien de aanvaarding door Koper (zelfs op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Veranda XL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Veranda XL schriftelijk anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Veranda XL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. Alle opgaven door Veranda XL van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar ze zijn niet bindend. Veranda XL kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

3.7. Door Veranda XL verstrekte afbeeldingen, monsters, modellen en dergelijke blijven eigendom van Veranda XL en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.8. Indien op basis van het aanbod geen overeenkomst tot stand komt, dienen al de bijbehorende documenten, monsters en modellen binnen 8 dagen na een daartoe door Veranda XL gedaan verzoek door Koper en voor rekening en risico van Koper te worden geretourneerd aan het adres van Veranda XL

3.9. Indien op basis van het aanbod van Veranda XL geen overeenkomst tot stand komt, heeft Veranda XL ten laste van Koper recht op een redelijke vergoeding van de aan haar prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begrotingen, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, indien Veranda XL Koper direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van de kosten. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur. Na bedoelde betaling gaan de documenten die behoren bij het aanbod in eigendom over op Koper.

4. Prijs en tarieven

4.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en alle overige heffingen, rechten, lasten, parkeerkosten en eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Veranda XL zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2. Veranda XL is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan Koper in rekening te brengen, in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de offerte niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd zouden zijn. Bij een eventuele prijswijziging zal Veranda XL Klant daaromtrent berichten.

4.3. Klant heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 4.2 van dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs betreft en de aanpassing door Veranda XL plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Klant dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Klant de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Veranda XL meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

4.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het dan geldende uurloon en de werkelijke gemaakte kosten.

5. Betaling en betalingsvoorwaarden

5.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst wordt 10% van de offerteprijs aanbetaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient (resterende) betaling bij levering plaats te vinden. Wordt het product enkel geleverd en niet door Veranda XL gemonteerd, dan geldt er een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, hetgeen als fatale termijn geldt, zonder enige verrekening of korting. Veranda XL heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.2. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Koper is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk

aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex art. 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3. Indien na aanmaning door Veranda XL betaling alsnog uitblijft, is zij gerechtigd aan Koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

5.4. Indien door Veranda XL uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5.5. Elke overeenkomst wordt door Veranda XL aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper – op grond van door Veranda XL in te winnen inlichtingen – voldoende kredietwaardig blijkt.

5.6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Veranda XL gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot dat Koper op verzoek en ten genoegen van Veranda XL zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5.7. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Veranda XL tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

5.8. Zolang Koper de door hem verschuldigde (koop)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Veranda XL gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.9. Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

6. Afleveringstermijn

6.1. De door Veranda XL opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Veranda XL geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Veranda XL verstrekte gegevens. De afleverings- en/of uitvoeringstermijn zal door Veranda XL zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Veranda XL opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Het zijn dus geen fatale termijnen.

6.2. Veranda XL heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.3. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Veranda XL Indien Veranda XL voor de uitvoering van

de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Veranda XL doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.4. Bij overschrijding van enige termijn heeft Koper geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.

6.5. Het verzuim van Veranda XL treedt niet eerder in dan nadat Koper Veranda XL schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Veranda XL de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6.6. Veranda XL heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7. Verplichtingen van de Koper

7.1 Koper is gehouden Veranda XL tijdig alle informatie te verstrekken, welke Veranda XL naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Koper verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Veranda XL mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Koper verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. De door Veranda XL uitgevoerde berekeningen op basis van de door Koper verstrekte informatie, zijn met zorg gedaan, maar niet bindend. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Veranda XL verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Wijzigingen in de opdracht of in de door Koper verstrekte informatie, bijvoorbeeld voor het af te nemen aantal producten, komen voor rekening en risico van Koper.

7.2 Koper zorgt ervoor dat Veranda XL tijdig kan beschikken: – over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen; – over het leeggeruimde, vlak en bezemschoon opgeleverde oppervlakte, waarin het werk moet worden uitgevoerd, – over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, – over schone, veilige en gezonde omstandigheden in de ruimte waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht.

7.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Veranda XL zijn verstrekt, heeft Veranda XL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Veranda XL – bij Koper in rekening te brengen.

7.4 Koper zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht Veranda XL, diens personeel en door Veranda XL ingeschakelde derden tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals

elektriciteit, (drink)water, gas, telecom of rioleringsaansluiting. De kosten behorende bij deze voorzieningen zijn voor rekening van Koper.

7.5 Koper dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Veranda XL overeengekomen werkzaamheden behoren, voor aanvang van de werkzaamheden van Veranda XL worden verricht en afgerond, of in ieder geval zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Veranda XL daarvan geen vertraging ondervindt.

7.6 Koper is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/ locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. Koper is verplicht Veranda XL diens personeel en door Veranda XL ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

7.7 Indien van toepassing zorgt Koper ervoor dat er een duidelijke aanwijzing op de gevel staat voor het installeren van de led verplichting op het net stroom voordat Veranda XL (of een door haar ingeschakelde derde) de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren.

7.8 Koper dient ervoor te zorgen dat de producten op de ruimte waarin het gemonteerd moet worden.

7.9 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Koper ter beschikking zijn gesteld; – (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. 7.8 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Hier geldt onverminderd het gestelde in artikel 13.

8. Levering

8.1 Koper stelt Veranda XL (dan wel een door haar ingeschakelde derde) in de gelegenheid de producten te leveren. Levering geschiedt zoveel mogelijk tussen acht uur ’s ochtends (08:00) en acht uur’s avonds (20:00).

8.2 Een overmacht situatie (waaronder file of autopech) kan resulteren in vertraging of uitstel van levering.

8.3 Koper is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de locatie. Veranda XL dient door Koper in staat te worden gesteld met een palletwagen de voordeur te bereiken. Wanneer de locatie ontoegankelijk is (bijvoorbeeld door zandhopen of het ontbreken van bestrating ) en Veranda XL niet over kan gaan tot levering, komt dit voor rekening en risico van Koper.

8.4 Levering geschiedt indien mogelijk tot aan de voordeur. Indien de voordeur niet met een palletwagen kan worden bereikt, wordt geleverd op het dichtstbijzijnde bereikbare punt bij de locatie. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om het geleverde zo snel mogelijk na de levering binnen, op een daarvoor geschikte plek, op te slaan.

8.5 Wanneer Koper niet aanwezig is op de overeengekomen leverdatum en er om die reden niet geleverd wordt, draagt Koper desalniettemin de kosten die met de levering gemoeid zijn.

9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Veranda XL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving.

9.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Veranda XL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Koper.

9.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Veranda XL de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11. Overmacht

11.1 Indien Veranda XL door een niet toerekenbare tekortkoming (‘overmacht’) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Onder overmacht van Veranda XL wordt verstaan elke van de wil van Veranda XL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Veranda XL kan worden verlangd.

11.3 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk

(tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Veranda XL door haar leverancier, in welke gevallen Veranda XL de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

11.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Veranda XL is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij Koper, noch is Veranda XL daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij ter zake krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Veranda XL verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede ter zake eventueel krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

12.2 Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Veranda XL op Koper mocht hebben ten aanzien van Veranda XL niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.

12.3 Voordat de eigendom van de producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Veranda XL eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

12.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Veranda XL te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Veranda XL zal Koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Veranda XL.

12.5 Indien en zolang Veranda XL eigenaar van de producten is, zal Koper Veranda XL onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Koper Veranda XL op diens zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Veranda XL eigenaar is, zich bevinden.

12.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Veranda XL.

13. Reclame/klachten

13.1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

13.2 Eventuele reclames over gebreken aan de producten die bijvoorbeeld zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving en reclames over de verrichte werkzaamheden moeten zo snel mogelijk door Koper, zijnde consument, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Koper, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven worden gemeld bij Veranda XL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Veranda XL in staat is adequaat te reageren.

13.3 Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

13.4 Koper zal alle door Veranda XL voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Veranda XL in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. Koper heeft geen recht tot reclameren als: a. er sprake van is dat Veranda XL geen onderzoek naar de reclame kan doen; b. Producten onjuist zijn behandeld, te zwaar belast en/of veelvuldig bewerkt met scherpe voorwerpen; c. de oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie, om welke reden dan ook;

13.5 Het staat Koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Veranda XL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren kunnen Koper in rekening gebracht worden. De producten blijven voor risico van Koper.

13.6 Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Veranda XL zolang Koper enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Veranda XL niet is nagekomen.

13.7 Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde overeenkomst. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Veranda XL geven Koper nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Veranda XL op te schorten.

13.8 Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor Veranda XL voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in deze algemene voorwaarden omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering en met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 14 (garantie) en 15 (aansprakelijkheid).

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Indien Veranda XL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Veranda XL gegeven garanties aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid.

15.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Veranda XL slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Veranda XL voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.4 Indien Veranda XL aansprakelijk is voor directe schade jegens Koper dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, respectievelijk de koopsom (exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Veranda XL in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

15.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Veranda XL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Veranda XL toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.6 Veranda XL is jegens Koper nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Veranda XL bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

15.7 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Veranda XL of zijn hoogst leidinggevende personeel. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

15.8 Koper vrijwaart Veranda XL voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Veranda XL uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Veranda XL en Koper bovendien aantoont dat hem (Koper) ter zake geen enkel verwijt treft.

15.9 Indien bij levering van producten (diensten) door Veranda XL aan Koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het

gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is Koper verplicht zich hieraan te houden. Veranda XL mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Koper, van uitgaan dat Koper en zijn personeel of de personen, die Koper direct of indirect bij of met het product laat werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen.

15.10 Koper dient Veranda XL uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

15.11 In afwijking van lid 10 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

15.12 Veranda XL is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

15.13 Koper kan geen beroep doen op de garantie, noch Veranda XL op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Floor-U Veranda XL verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Koper aan Veranda XL verstrekte gegevens; d. door kalkvorming of verkleuring; e. door aanwijzingen of instructies van of namens Koper; f. doordat door of namens Koper reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Veranda XL;

15.14 Voorts is Veranda XL niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Veranda XL het gevolg is van: a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; b. tekortschieten van hulppersonen; c. transportmoeilijkheden; d. brand en verlies van te leveren zaken; e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; f. gewelddadige of gewapende acties of g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Veranda XL.

15.15 Koper is in de gevallen als opgesomd in de leden 15.13 en 15.14 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

16. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

16.1 Kosten die ontstaan doordat Koper in gebreke is gebleven de uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te maken, worden Koper extra in rekening gebracht.

16.2 Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door Koper worden verlangd.

16.3 Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd.

16.4 Op verzoek van Koper zullen de restanten door Veranda XL bij hem worden achtergelaten.

17. Opschorting en ontbinding

17.1 Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Veranda XL niet, niet tijdig binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koper in verzuim en is Veranda XL gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst – onverminderd alle overige aan Veranda XL toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper op te schorten totdat Koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Veranda XL is nagekomen.

17.2 Ook indien bij Veranda XL de gegronde vrees leeft dat Koper zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Veranda XL gerechtigd de op haar rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Veranda XL Koper de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Koper rustende verplichting. Indien Koper hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Veranda XL aan voldoet, heeft Veranda XL het recht om de overeenkomst te ontbinden.

17.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Veranda XL op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Veranda XL gerechtigd de betreffende producten terug te nemen en de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval zullen Veranda XL en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Veranda XL in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

17.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Veranda XL Koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Veranda XL zonder ingebrekestelling gerechtigd is: a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of b. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; een en ander onverminderd Veranda XL haar andere rechten, onder welke overeenkomst met Koper dan ook, en zonder dat Veranda XL tot enige schadevergoeding is gehouden.

18. Geschillen

18.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen Koper en Veranda XL waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Veranda XL gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Veranda XL heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

18.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

19. Toepasselijk recht Op alle rechtsverhoudingen tussen Veranda XL en Koper is Nederlands recht van toepassing